Strona główna

Informacje podstawowe
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach


ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
telefon: 41-344-70-74, 41-361-53-51
faks: 41-344-59-21
e-mail: sekretariat@wbp-kielce.one.pl
URL: http://www.wbp.kielce.pl/
Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach jest samorządową instytucją kultury, utrzymywaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. W regionie świętokrzyskim jest największą biblioteką publiczną. Posiada i udostęnia ponad 400-tysięczny zbiór współczesny i historyczny z różnych dziedzin wiedzy, z czego około 70 tysięcy stanowią zabytkowe zbiory biblioteczne. Są to: rękopisy, stare druki, czasopisma, druki i rękopisy muzyczne oraz książki z XIX i początków XX wieku. Z zabytkowej kolekcji zgromadzonej w Bibliotece – ponad 2 000 książek zostało na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 września 2016 roku zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. WBP im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z mocy ustawy o bibliotekach gromadzi i udostępnia regionalny egzemplarz obowiązkowy.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
 • opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej wraz z tworzeniem baz danych z tego zakresu,
 • sprawowanie opieki merytorycznej nad siecią publicznych bibliotek samorządowych województwa świętokrzyskiego, w tym udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz organizowanie szkoleń,
 • prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej,
 • prowadzenie badań nad czytelnictwem,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym i z innymi bibliotekami w kraju, w celu zaspakajania potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszego regionu.
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Podpisał: Karol Krakowiak
Dokument z dnia: 27.07.2009
Dokument oglądany razy: 81 877
Opublikował: Karol Krakowiak
Publikacja dnia: 22.03.2017
 
wydruk z dnia: 5.02.2023 // bip.wbp.kielce.pl/