mapa strony   |   kontakt   |


Kontrole

Zarządzenie nr 59/2010 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad realizacji i koordynacji obowiązujących w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach procedur w systemie kontroli zarządczej

Uwaga! Plik rozmiar 15 MB. Prosimy o cierpliwość podczas pobierania. Aby pobrać plik na dysk lokalny należy kliknąć na odnośnik prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako".
 • W dniach 29 września - 19 października 2011 r. pracownicy Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę finansową za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.
 • W dniach 28 stycznia - 21 lutego 2011 r. inspektor kontroli ZUS dokonał kontroli zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz upoważnieniem do kontroli.
 • W terminie 20 lipca - 5 sierpnia 2009 r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę finansową w zakresie 5% wydatków.
 • W dniach 15-17 lipca 2009 r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego dokonał kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 • W dniu 29 czerwca 2009 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego - realizacja zaleceń pokontrolnych do 31 grudnia 2009 r.
 • W dniach od 9 do 19 grudnia 2008 r. pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę problemową realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego "Mecenat 2008".
 • W dniach 13 i 14 maja 2008 r. inspektor pracy dokonał kontroli przestrzegania przepisów BHP - postanowienia wystąpienia i nakazu wykonano.
 • W dniach od 2 do 21 kwietnia 2008 r. inspektor oddziału kontroli finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę finansową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. - zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zrealizowano.
 • W dniach od 28 do 30 stycznia 2008 r. zespół pracowników upoważnionych przez Wojewodę Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę projektu w ramach ZPORR "Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej" - wynik kontroli pozytywny; nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • W dniach od 15 do 20 listopada 2007 r. pracownicy delegowani przez dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę dot. zadań realizowanych w ramach programu "Mecenat 2007".
 • W dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2007 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pracownik Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę problemową w zakresie: sprawdzenia celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz sprawdzenia, czy kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej procedury w zakresie wynikającym z art. 47 ust. 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r.
 • W dniach od 27 września do 16 października oraz w dniu 9 listopada 2006 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę finansową. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. w zakresie: sprawdzenia prawidłowości pobierania i gromadzenia środków publicznych, prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz prowadzenia procedur kontroli finansowej. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
 • W dniach od 8 do 25 listopada 2006 r. przeprowadzono kontrolę projektu pn. Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach realizowanego w ramach ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Kontrolą objęto prawidłowość realizacji projektu, w tym sposób przechowywania i kompletność dokumentacji, stosowanie prawa zamówień publicznych, realizację planu rzeczowego i planu finansowego, zgodność wdrażania projektu z zawartą umową, monitoring rzeczowo-finansowy, sprawozdawczość merytoryczną i finansową, system księgowy, wydatkowanie środków, kwalifikowalność poniesionych wydatków, umowy z wykonawcami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowość dokonywania płatności na rzecz wykonawców, promocję projektu w zakresie zgodności z wytycznymi i wnioskiem aplikacyjnym, wykonalność instytucjonalną projektu, w tym: zakresy czynności oraz odpowiedzialność poszczególnych osób w procesie wdrażania. W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krakowiak
Dokument z dnia: 27.07.2009
Dokument oglądany razy: 4 423
Opublikował: Karol Krakowiak
Publikacja dnia: 19.01.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl